Konkurs na polską nazwę gry Lutèce

Opublikowano: wtorek, 10, październik 2017

REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Nazwa polskiej edycji gry Lutèce” (dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest LACERTA Małgorzata Korzeniewska z siedzibą we Wrocławiu Ul. Bednarska 13/30, 54-134 Wrocław posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8821538940, REGON 891050717, (dalej: „Organizator”).
3. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisami Facebook.
4. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.
II Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,
2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa
1. Konkurs obejmuje przesłanie odpowiedzi na zamieszczonego na naszym fanpage, facebook.com/LacertaPL post konkursowego.
2. Ustala się następującą datę publikacji postu konkursowego: 10.10.2017 r.
3. Odpowiedź uczestnika konkursu (zwana dalej ZGŁOSZENIEM) powinna być udzielona w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym na stronie Organizatora na Facebooku (facebook.com/LacertaPL), z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.
4. Organizator wybiera spośród przesłanych ZGŁOSZEŃ, jedno najciekawsze i najbardziej kreatywne, które zostanie wykorzystane jako tytuł polskiej edycji gry „Lutèce”.
5. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 23.10.2017 r. do godziny 23:59.
7. Nagrodą w konkursie jest egzeplarz polskiej edycji gry Lutèce oraz podziękowanie w instrukcji
8. Organizator przyzna nagrodę 1 uczestnikowi, a wyniki opublikuje w odpowiedzi na komentarz ze ZGŁOSZENIEM do konkursu i w nowym poście na profilu LacertaPL. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31.10.2017 do godziny 23:59
9. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
10. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:
a) Adres e-mail
b) Imię i nazwisko
c) Data urodzenia
d) Adres zamieszkania
11. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10 w ciągu 48 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
12. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana do 7 dni od premiery polskiej edycji gry Lutèce na adres podany w pkt. 10
13. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonego projektu konkursowego wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 7.
IV Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,
g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook.
V Przetwarzanie danych osobowych
1. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Uczestnik przesyłając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 133 poz.883 z p.źn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe Uczestników po zakończeniu Konkursu, wydaniu nagrody i upływie terminu do składania reklamacji zostaną niezwłocznie usunięte.
VI Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do Konkursu lub związanej z nim promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.
VII Postanowienia końcowe
1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 10.10.2017 r. do dnia 23.10.2017 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.